Lijst vogelgeluiden

Vogelgeluiden – Deze vogelgeluiden kan gratis beluisteren via deze site. Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is.

Geluiden van vogels zoals parkieten, kanaries, papegaaien, eenden, ganzen en kippen.

Eend, gans, haan, havik, kalkoen, koekoek, kraai, papegaai, uil, spotlijster, reiger, pelikaan, pauw, nachtegaal, pinguïn, kardinaal, duiker, condor, stern, steltloper, troepiaal,

Duiven
Eend
Kanarie
Kip
Kraai
Nachtegaal
Specht
vink

A
Appelvink
Ara
Audouins Meeuw
Auerhoen

B
Blauwborst
Blauwe Kiekendief
Blauwstaart
Boerenzwaluw
Bonte Kraai
Bonte Stern
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomleeuwerik
Boompieper
Bosgors
Bosrietzanger
Bosuil
Brandgans
Bruine Kiekendief
Bruine vliegenvanger
Braamsluiper
Buizerd
Baardman

C
Cirlgors

D
Dodaars
Drieteenmeeuw
Draaihals
Dwerggors
Dwergmeeuw
Dwergstern
Dwerguil

E
Eider
Ekster
Europese Kanarie

F
Fazant
Fitis
Fluiter
Franklins Meeuw
Frater
Fuut

G
Geelgors
Geelpootmeeuw
Geelsnavelduiker
Gekraagde roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Giervalk
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe Gors
Grauwe Kiekendief
Grauwe Klauwier
Grauwe Vliegenvanger
Grijskopspecht
Grijze Gors
Groene Specht
Groenling
Groenpootruiter
Grote Barmsijs
Grote Bonte Specht
Grote Burgemeester
Grote Gele Kwikstaart
Grote Kruisbek
Grote Lijster
Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Grote zee-eend
Grote Zilverreiger
Grutto
Gaai

H
Havik
Heggenmus
Holenduif
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw

I
IJsduiker
IJseend
Ivoormeeuw

J

K
Kauw
Keep
Kerkuil
Kievit
Kleine Bonte Specht
Kleine Burgemeester
Kleine Karekiet
Kleine Kokmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Plevier
Kleine Vliegenvanger
Kleine Zilverreiger
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Koereiger
Kokmeeuw
Koolmees
Korhoen
Kramsvogel
Krekelzanger
Kruisbek
Kuifduiker
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kuifmees
Kwak
Kwartel

L
Lachmeeuw
Lachstern

M
Matkop
Meerkoet
Mees
Merel
Middelste Bonte Specht
Moerassneeuwhoen

N
Nachtzwaluw
Noord-Amerikaanse Roerdomp
Noordse nachtegaal

O
Oehoe
Oeverloper
Oeverzwaluw
Ortolaan

P
Parelduiker
Patrijs
Pimpelmees
Poelsnip
Pontische Meeuw
Purperreiger
Putter
Paapje

Q

R
Ralreiger
Ransuil
Reuzenstern
Reuzenzwartkopmeeuw
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Ringsnavelmeeuw
Rode wouw
Roek
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodhalsfuut
Roodkeelduiker
Roodmus
Ross’ Meeuw
Ruigpootuil
Raaf

S
Sijs
Slechtvalk
Smient
Smyrnagors
Sperwer
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Steenuil
Stormmeeuw
Strand leeuwerik
Struikrietzanger
Staartmees

T
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Tureluur
Turkse Tortel

U
Uil

V
Veldleeuwerik
Vink
Visarend
Visdief
Vorkstaartmeeuw

W
Waterhoen
Waterpieper
Watersnip
Waterspreeuw
Wespendief
Wielewaal
Wilde eend
Wilde zwaan
Wilgengors
Winterkoning
Wintertaling
Witbandkruisbek
Withalsvliegenvanger
Witkopgors
Witstuitbarmsijs
Witte Kwikstaart
Woudaap
Wulp

Lijst vogelgeluiden per groep

Boomklevers
Duikers
Duiven
Boomkruipers
Eendvogels
Futen
Gorzen
Hoendervogels
Klauwieren
Koekoeken
Kraaien
Kwikstaarten – piepers
Leeuweriken
Lijsters
Meeuwen
Mezen
Mussen
Nachtzwaluwen
Rallen – koeten – waterhoentjes
Reigers
Roofvogels
Spechten
Spreeuwen
Steltlopers
Sterns
Uilen
Vinkachtigen
Vliegenvangers
Waterspreeuwen
Wielewalen
Winterkoningen
Zangers
Zwaluwen